اجازات اجتهاد فقيد سعيد آيت الله سيد محمد رضا شيرازى قدس سره

عالم ربانى حضرت آيت الله سيد محمد رضا حسينى شيرازى قدس سره به مرتبه والايى از اجتهاد دست يافته و علاوه بر آن در صفات والايى چون تقوا، فروتنى، حسن خلق و قدرت بيان از جايگاه و توان ويژه اى برخوردار بود.
آن فقيد سعيد در سال هاى آغازين جوانى به درجه اجتهاد دست يافت و كتاب «الترتّب» به روشنى گوياى اين معناست و لذا چندين تن از علما، قريب 25 سال پيش بر اساس اين كتاب به مقام والاى علمى ايشان اشاره كرده و به ايشان اجازه اجتهاد داده اند.
به لطف خدا برخى از اين اجازه نامه ها به دست ما رسيده و اميدواريم ديگر اجازه نامه هاى علمى ايشان را نيز بيابيم. در اين ميان مى توان از اجازات يا اشارات اين بزرگان ياد كرد:
1. مرجع راحل آيت الله العظمى سيد محمد حسينى شيرازى اعلى الله درجاته
2. مرجع عالى قدر آيت الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى دام ظله
3. آيت الله العظمى سيد محمد فاطمى ابهرى قدس سره
4. آيت الله العظمى شيخ مرتضى اردكانى قدس سره
5. آيت الله العظمى شيخ يدالله دوزدوزانى دام ظله
6. آيت الله العظمى شيخ جعفر سبحانى دام ظله
7. آيت الله سيد احمد شهرستانى قدس سره
8. آيت الله سيد رضا صدر قدس سره