از بيانات مرجع عالى قدر درباره عالم فقيد
آيت الله سيد محمد رضا شيرازى قدس سره

بيانات مرجع عالى قدر به مناسبت ارتحال ملكوتى
آيت الله سيد محمد رضا شيرازى

آيت الله العظمى شيرازى در ديدار با بانوان كويتى: آيت الله سيد محمد رضا شيرازى از نمونه هاى درخشانى بود كه بسيارى از خويشاوندان و اطرافيان و شاگردانشان به واسطه ايشان هدايت شدند

مرجع عالى قدر: مرحوم آيت الله سيد محمدرضا شيرازى قدس سره مصداق روشنى از اخلاق اسلامى وفضايل اخلاقى بودند

مرجع عالى قدر طى بياناتى به مناسبت اربعين ارتحال ملكوتى آيت الله سيد محمد رضا شيرازى:
آنچه غير مسلمانان دارند بهتر از اسلام وارونه و ساختگى اموى است